Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met Antwerps Cichliden Center werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax, per brief of per telefoon.

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Antwerps Cichliden Center schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Antwerps Cichliden Center behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

2. Verkoopsvoorwaarden

2.1 Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en recupel voor particukieren. Voor bedrijven die BTW plichtig zijn, bezorgen we een BTW of intracomunnotaire factuur.
De Bestelbon - leverbon - factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering of asap gemaild.

Alle aanbiedingen van Antwerps Cichliden Center zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

Antwerps Cichliden Center heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U hebt dan het recht uw bestelling te annuleren.

2.2 Afbeeldingen en specificaties

Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren e.d. op de internetsite van Antwerps Cichliden Center gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3 Levertermijnen - annulering

Antwerps Cichliden Center voorziet volgende levertijden: 

- indien op voorraad bij Antwerps Cichliden Center: 1 werkdag - 1 werkweek
- indien op voorraad bij de fabrikant / importeur 1-10 werkdagen
- indien niet op voorraad dan gelden de door de fabrikant / importeur aangegeven levertijden.

Antwerps Cichliden Center is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding. Antwerps Cichliden Center heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren.

De leveringstermijn gaat in zodra wij Uw betaling hebben ontvangen. Indien U verkiest te betalen met ' Overschrijving per Bank', moet U rekening houden met de overschrijvingstermijnen tussen de verschillende banken.

 Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen  dient u de daaruit voor Antwerps Cichliden Center voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden.

 2.4 Herroepingsrecht

Na het verstrijken van het heroepingsrecht van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Beschadigingen aan geleverde goederen moeten binnen 24h na ontvangst per email worden doorgegeven. Voor zover niet anders aangegeven, hebt u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen voor andere producten. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na retour van de geleverde goederen worden teruggestort,  op uitzondering van voorschotten op aquaria en meubels die speciaal besteld moeten worden. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan info@antwerpscichlidencenter.be en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer.

Tijdens het heroepingsrecht zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Antwerps Cichliden Center het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren.

Op maatwerk (aquariums en meubels, ed...) geldt het heroepingsrecht niet.
Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particuliere verkopen. Aankopen op firma zijn in regel steeds definitief. Annulatie kan geweigerd worden, of annulatiekosten kunnen worden doorgerekend.

3. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen.
Indien de betaling van het order niet is ontvangen op rekening van Antwerps Cichliden Center, binnen 3 weken na het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling automatisch als niet bestaand beschouwd.

Bij levering aan huis bij particulieren dient er contant betaald te worden, of op voorhand via overschrijving en of webshop.

Indien er met een voorschot een bestelling geplaatst is, dient het te voldoen bedrag, eveneens contant betaald te worden bij afhaling of levering.

Klanten die werken met BTW facturatie, zei het voor onderhoud, interventie, en of levering geldt een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na datum opmaak factuur.

Wij nemen onszelf het recht voor, om nieuwe klanten, bij een eerste interventie - dienst - onderhoud, de eerste factuur contant te ontvangen.

Bij laattijdige betalingen zal de wettelijke rentevoet van 12% + een administratieve rappelkost toegepast worden. Verdere kosten zoals incasso etc. zal eveneens op de klant verhaalt worden.


 4. Afhaal- en verzendservice

4.1 Afhaalservice
Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in ons afhaalpunt. Zodra uw bestelling klaarstaat, nemen wij contact met u op.
4.2 Afhaaladres
Antwerps Cichliden Center
Annuntiatenstraat 16, 2170 Merksem
GSM; 0468118394

4.3 Verzendservice
In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd tot aan de eerste drempel op de begane grond.

Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan de goederen of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Indien bezorgmedewerkers tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen veroorzaken, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

4.5 Verzendkosten
4.5.1 Pakketpost

De kosten van een postpakket worden in de webwinkel automatisch verrekend bij het afrekenen. 

Aquaria, meubels, grind en losse TL lampen en artikelen groter dan 150cm worden niet verzonden per postpakket. 

4.5.2 Afhaling

Bij afhaling worden er geen leveringskosten aangerekend.

 4.5.3 Levering door eigen transport.

Deze leveringen worden door Antwerps Cichliden Center zelf, of door Antwerps Cichliden Center ingeschakelde derden, uitgevoerd. Wij leveren tot aan de eerste drempel op de begane grond.

Berekening van de kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen Antwerps Cichliden Center, Annuntiatenstraat 16 te Merksem en het leveringsadres.

Antwerps Cichliden Center is steeds gerechtigd de leveringskosten berekend in de webwinkel aan te passen.

Bij foutieve ingave van de verzendmethode, zal Antwerps Cichliden Center de klant op de hoogte brengen van een eventuele aanpassing. Indien u  niet akkoord bent met de aanpassing, bent u gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren.

4.5.4 Verzendrisico’s
Bij leveringen aan huis door Antwerps Cichliden Center zelf, zijn de transportrisico’s ten laste van Antwerps Cichliden Center tot voordeur Klant. 

Indien U wenst en het technisch haalbaar en verantwoord is, brengen wij Uw aankoop graag mee ter plaatse in de woning. Dit laatste wordt echter gezien als vrijblijvende service.

Eventuele hierdoor aangebrachte schade in/ of aan de woning en/ of schade aan de geleverde waar is steeds op de verantwoordelijkheid van de klant.

Bij plaatsing maatwerk aquaria op frames en of andere onderstellen niet geplaatst door Antwerps Cichliden Center wordt geen garantie gegeven op glasbreuk.

Leveringsrisico's bij het verzenden van postpakketten zijn verzekerd tot 500€ door de leveringsfirma. Bij
eventuele geschillen zal Antwerps Cichliden Center indien nodig optreden als bemiddelaar.

 5. Garantie

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Antwerps Cichliden Center komt overeen met de fabrieks-garantietermijn. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging.

 Op vissen en planten kan geen garantie gegeven worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. U bezorgt de goederen te Merksem, Annuntiatenstraat 16 (eventueel door toedoen van onze collidienst indien u dit wenst). Hierdoor gedane kosten zijn ter rekening van de klant. Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant. Verzendkosten, leveringskosten voor herstelde goederen terug aan klant, zijn eveneens ter rekening van de klant.

Artikelen die gerepareerd moeten worden, dienen zuiver terugbezorgd te worden. Indien deze niet gereinigd zijn, zijn wij verplicht een toeslag aan te rekenen.

Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect…dan dient u hiervan Antwerps Cichliden Center onverwijld en omstandig in te lichten via email of per aangetekend schrijven en dit binnen de 7 dagen na de levering. Antwerps Cichliden Center neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.4 (vermelding retournummer en in originele verpakking).

 6. Wet op de privacy - gebruik persoonsgegevens

Antwerps Cichliden Center respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien Antwerps Cichliden Center gebruikt maakt van uw klantengegevens voor het versturen van mailings. Indien Uw wenst verwijderd te worden uit de mailinglist, zend U een mail met aanvraag verwijdering mailinglist aan info@antwerpscichlidencenter.be.

 7. Overmacht

Antwerps Cichliden Center is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Antwerps Cichliden Center evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Antwerps Cichliden Center behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Antwerps Cichliden Center gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Afhandeling klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen
Antwerps Cichliden Center en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.
In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar info@antwerpscichlidencenter.be

Antwerps Cichliden Center

Annuntiatenstraat 16

2170 Merksem

U kan ook steeds beroep doen op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Antwerps Cichliden Center verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.